OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA U CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA
za javnu nabavku u otvorenom postupku
Nabavka lekova sa liste lekova B, D, C, i nabavka materijala za dijalizu - po partijamaOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU OKVIRNIH SPORAZUMA ZA ČETVRTI KVARTAL 2020. GODINE - Lekovi sa Liste B i Liste D liste lekova za 2020. godinu

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU OKVIRNIH SPORAZUMA ZA ČETVRTI KVARTAL 2020. GODINE - Lekovi sa C Liste lekova za 2020. godinu

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU OKVIRNIH SPORAZUMA ZA ČETVRTI KVARTAL 2020. GODINE - Nabavka materijala za dijalizu za 2020. godinu