СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

1 СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА 413,475.50 Дин.
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 470,365.50 Дин.
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ 1,550.00 Дин.
4 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 2,600.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 21.11.2018.
887,991.00 Дин.
ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2017. ГОДИНУ 0.00 Дин.
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 0.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА 0.00 Дин.
САЛДО 887,991.00 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
1 ПЛАТЕ 0.00 Дин.
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 0.00 Дин.
3 ПРЕВОЗ 0.00 Дин.
4 ЕНЕРГЕНТИ 0.00 Дин.
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 0.00 Дин.
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 0.00 Дин.
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 0.00 Дин.
8 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА 0.00 Дин.
9 ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ 0.00 Дин.
10 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
11 ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 0.00 Дин.