ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-2676

ДАНА: 28.11.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

1.  Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 31.12.2023. године

        - 1 извршилац

 2.  Доктор медицине изабрани лекар у Служби за хитну медицинску помоћ у   трајању до 31.12.2023. године

     - 1 извршилац

                                                                 II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1633 oд 27.07.2022. године.


III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.      и 2. Доктор медицине изабрани лекар :

-  високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

 на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

- Додатно знање , радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

                                                                    IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

 

1.и 2. Доктор медицине изабрани лекар :

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије
ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-2516

ДАНА: 14.11.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,   Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године, и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 112-01-151/2020-02 од 30.08.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.   Дипломирани психолог у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце – у   трајању до 31.12.2022. године

        - 1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 – одлука УС, 113/2017 i 95/2018 – аутентично тумачење ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1633 oд 27.07.2022. године.

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.  Дипломирани психолог  :

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

 

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1 .   Дипломирани психолог  :

- диплома о завршеном Филозофском факултету.

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

 

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологијеDOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2327-1

DANA:07.11.2022. godine

 

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  7. – 9. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola broj 01-740 od 15.04.2019. godine  i Oglasa broj 01-2327 od 18.10.2022. godine, VD Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

 

O  D  L  U  K  U

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

1. Služba za radiološku, ultrazvučnu, laboratorijsku i drugu dijagnostiku  - zamena za vreme privremene sprečenosti na radu

 

-          na poslovima labortorijski tehničar

 

JANKOVIĆ ELVIRA

 

 

1.               Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

2.               Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

3.               Ova Odluka je konačna.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01- 2327 od 18.10.2022. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi,  VD Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

 

 Dostaviti:                                                                 

1.       Izabranom kandidatu                                               

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                    

3.       Kadrovskoj službi  

vd  D i r e k t o r:

Dr. Ileš Čila      

specijalista radiologijeДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-2439

ДАНА: 02.11.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,   Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године, и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 112-01-151/2020-02 од 30.08.2022. године,в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.  Доктор медицине специјалиста опште медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 31.12.2022. године

        - 1 извршилац

 

 

2.  Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 31.12.2022. године

        - 1 извршилац

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1633 oд 27.07.2022. године.

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.       Доктор медицине специјалиста:

-          Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником  о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          специјалистички испит;

-          најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

2.      Доктор медицине изабрани лекар :

-  високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

 на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

- Додатно знање , радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.,  Доктор медицине специјалиста:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

-уверење о положеном специјалистичком испиту

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

2. Доктор медицине изабрани лекар :

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологијеДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-2327

ДАНА: 18.10.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.  Лабораторијски техничар у Служби за радиолошку, ултразвучну, лабораторијску и другу дијагносику – замена за време привремене спречености на раду

-  1 извршилац 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - одлука УС, 113/2017 i 95/2018 – аутентично тумачење ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1633 oд 27.07.2022. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

 

1.       Лабораторијски техничар

-          средње образовање, образовни профил лабораторијски техничар

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара,

-          возачка дозвола Б категорије

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

 

1.   Лабораторијски техничар

-          диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил лабораторијски техничар

-          стручни испит,

-          лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара,

-          возачка дозвола Б категорије.

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологијеДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-2276

ДАНА: 11.10.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1. Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за специјалистичко консултативну делатност – замена за време привремене спречености на раду

-  1 извршилац 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1633 oд 27.07.2022. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

 

1.  Медицинска сестра техничар: 

-          средње образовање, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

-          возачка дозвола Б категорије


IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

 

1.   Медицинска сестра техничар : 

-          диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

-          возачка дозвола Б категорије

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије


ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1906

ДАНА: 01.09.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,   Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године, и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 112-01-151/2020-02 од 30.08.2022. године,в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.  Доктор медицине специјалиста опште медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 31.12.2022. године

        - 3 извршилаца

 

2.      Доктор медицине специјалиста ургентне медицине у хитној медицинској     помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ   због повећаног обима посла до 31.12.2022. године

- 1 извршилац

 

3.  Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 31.12.2022. године

        - 1 извршилац

 

4.  Доктор медицине изабрани лекар у Служби за хитну медицинску помоћ – замена за време специјализације

      - 1 извршилац

 

5. Доктор медицине специјалиста психијатрије у Служби за специјалистичко консултативну делатност – у   трајању до 31.12.2022. године

        - 1 извршилац

 

6.   Дипломирани психолог у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце – у   трајању до 31.12.2022. године

        - 1 извршилац

 

7.   Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове у Служби за правне, опште, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове због повећаног обима посла до 31.12.2022. године.

 

8 .  Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу – у   трајању до 31.12.2022. године

-  3 извршилацa 

 

9 .  Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту жена – у   трајању до 31.12.2022. године

-  1 извршилац 

 

10. Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за специјалистичко консултативну делатност – замена за време привремене спречености на раду

-  1 извршилац 

 

11.  Референт за финансијско рачуноводствене послове на Одељењу финансијско рачуноводствених послова са здравственом информатиком  – у   трајању до 31.12.2022. године        -  1 извршилац

 

12.  Возач у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ – у          трајању  до 31.12.2022. године

-  3 извршилаца

 

13.  Домар мајстор одржавања у Служби правне, опште, финансијско економске, техничке и друге сличне послове – у   трајању до 31.12.2022. године

        -  2 извршилацa

 

14. Спремачица у просторијама где се пружају здравственe услуге у Служби правне, опште, финансијско економске, техничке и друге сличне послове – у   трајању до 31.12.2022. године

        -  3 извршилаца

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1633 oд 27.07.2022. године.III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.      2. и 5. Доктор медицине специјалиста:

-          Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником  о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          специјалистички испит;

-          најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

3.      и 4. Доктор медицине изабрани лекар :

-  високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

 на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

- Додатно знање , радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

6.  Дипломирани психолог  :

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

 

 7.  Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове:

 

-          високо образовање:

-          на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање четири година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

 

8., 9. 10.  Медицинска сестра техничар: 

-          средње образовање, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

-          возачка дозвола Б категорије

 

11. Референт за финансијско рачуноводствене послове:

- средње образовање

 

12.  Возач у хитној медицинској помоћи:

-          средња стручна спрема, кв возач, возачка дозвола Б категорије

 

13.  Домар мајстор одржавања:

-          средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије

 

14.  Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

  -  основно образовање ,  возачка дозвола Б категорије

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1., 2. и 5.  Доктор медицине специјалиста:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

-уверење о положеном специјалистичком испиту

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

3.и 4. Доктор медицине изабрани лекар :

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

6 .   Дипломирани психолог  :

- диплома о завршеном Филозофском факултету,

 

 

 

7.  Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове:

- диплома о завршеном Економском факултету.

 

8, 9. 10.   Медицинска сестра техничар : 

-          диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

-          возачка дозвола Б категорије

 

11. Референт за финансијско рачуноводствене послове:

- диплома о завршеном средњем образовању

 

 12. Возач у хитној медицинској помоћи:   

- диплома о школској спреми, возачка дозвола Б категорије

 

13. Домар мајстор одржавања:

- диплома о школској спреми, возачка дозвола Б категорије

 

14.        Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

-          диплома о завршеном основном образовању, возачка дозвола Б категорије

 

 

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                   

            

 ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије

 ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1875

ДАНА: 26.08.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.  Доктор медицине специјалиста опште медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 31.12.2022. године

  - 1 извршилац

 

2.  Доктор медицине  изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 31.12.2022. године

        - 2 извршилаца

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1471 oд 01.07.2018. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1 . Доктор медицине специјалиста опште медицине изабрани лекар:

-          Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником  о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          специјалистички испит;

-          најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

2.       Доктор медицине:

-          Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005.;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.  Доктор медицине специјалиста опште медицине изабрани лекар:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

-уверење о положеном специјалистичком испиту

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

2.  Доктор медицине :

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологијеДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1518

ДАНА: 11.07.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.  Доктор медицине  изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 31.12.2022. године

        - 2 извршилаца

 

2. Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за специјалистичко консултативну делатност – замена за време привремене спречености на раду

-  1 извршилац 

 

3 .  Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу – у   трајању до 31.12.2022. године

       -  1 извршилац 

 

4. Спремачица у просторијама где се пружају здравственe услуге у Служби правне, опште, финансијско економске, техничке и друге сличне послове – у   трајању до 31.12.2022. године

        -  1 извршилац

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1471 oд 01.07.2018. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.       Доктор медицине:

-          Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005.;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

2.,3.  Медицинска сестра техничар: 

-          средње образовање, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

-          возачка дозвола Б категорије

 

4.  Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

  -  основно образовање ,  возачка дозвола Б категорије

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.  Доктор медицине :

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

2. , 3.   Медицинска сестра техничар : 

-          диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

-          возачка дозвола Б категорије

 

 

4.  Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

-          диплома о завршеном основном образовању, возачка дозвола Б категорије

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологијеДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1304

ДАНА: 17.06.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.       Доктор медицине у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ   због повећаног обима посла до 30.09.2022. године.

 

 

        - 1 извршилац

 

2.      Доктор медицине специјалиста ургентне медицине у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ   због повећаног обима посла до 30.09.2022. године.

 

 

        - 1 извршилац

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - oдлука УС, 113/2017 i 95/2018 –аутентично тумачење)  и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-2347 од 21.09.2020.године

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.  Доктор медицине  у хитној медицинској помоћи:

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

2. Доктор медицине специјалиста ургентне медицине у хитној медицинској помоћи:

-          Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником  о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          специјалистички испит;

-          најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.  Доктор медицине у хитној медицинској помоћи:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

2.  Доктор медицине специјалиста ургентне медицине у хитној медицинској помоћи:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

-уверење о положеном специјалистичком испиту

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

 

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологијеDOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1230

DANA: 01.06.2022. godine

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 112-01-1482/2021-02 од 11.01.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

 

 

1. Физиотерапеутски техничар  на Одељењу физикалне медицине и рехабилитације – замена за време привремене спречености на раду, порођајног одсуства и одсуства ради неге детета

      - 1 извршилац

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - oдлука УС, 113/2017 i 95/2018 –аутентично тумачење)  и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-2347 од 21.09.2020.године

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.      Физиотерапеутски техничар 

-          средње образовање, образовни профил физиотерапеутски техничар

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању физиотерапеутског техничара.

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

 

3.   Физиотерапеутски техничар 

-          диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил физиотерапеутски техничар

-          стручни испит,

-          лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије


ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1150

ДАНА: 30.05.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. годинe, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.   Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу, замена  изабраног лекара, који је одсутан због обављања специјализације 

 

        - 2 извршилаца

 

1.   Доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце,  замена  изабраног лекара, који је одсутан због обављања специјализације 

 

        - 1 извршилац

 

3. Доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту.  замена стоматолога, који је одсутан због обављања специјализације 

 

        - 1 извршилац

II.

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.      и  2.   Доктор медицине  изабрани лекар:

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

3. Доктор стоматологије

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-          на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Додатно знање

-          стручни испит;

-          лиценца;

најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

 

III

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.  и  2. Доктор медицине изабрани лекар:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

3.   Доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену затштиту

- диплома о завршеном Стомтолошком факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у стоматолошку комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

IV.

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

 

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1023-1

DANA:26.05.2022. godine

 

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  7. – 9. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola broj 01-740 od 15.04.2019. godine  i Oglasa broj 01-1023 od 12.05.2022. godine, VD Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

 

O  D  L  U  K  U

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

1. Služba za pravne, opšte, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove u trajanju do 30.09.2022.godine

 

-          na poslovima diplomirani ekonomista za finansijsko računovodstvene poslove

 

KERESTEŠ DENIS

 

 

1.               Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

2.               Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

3.               Ova Odluka je konačna.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01- 1023 od 12.05.2022. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi i obavljenog razgovora sa kadnidatima dana 25.05.2022.godine,  VD Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

         Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

 
Dostaviti:                                                                 

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                       

3.       Kadrovskoj službi                                                               

 

vd  D i r e k t o r:

Dr. Ileš Čila   

specijalista radiologije

Nedelja zdravlja usta i zuba!

Institut za javno zdravlje Srbije sa mrežom Instituta/Zavoda za javno zdravlje od 16.05 do 22.05.2022. godine obeležava XXXII Nedelju zdravlja usta i zuba. Stomatološka služba naše ustanove je kao i prethodnih godina nizom aktivnosti obeležila prethodnu nedelju.1r.jpg                     2r.jpg                            3r.jpg
ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1115

ДАНА: 24.06.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од 04.08.2021. године и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 112-01-1482/2021-02 од 11.01.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.       Доктор медицине у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ   због повећаног обима посла до 30.09.2022. године.

 

 

        - 1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - oдлука УС, 113/2017 i 95/2018 –аутентично тумачење)  и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-2347 од 21.09.2020.године

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.  Доктор медицине  у хитној медицинској помоћи:

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.  Доктор медицине у хитној медицинској помоћи:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

 

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологијеДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1023

ДАНА: 12.05.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од 04.08.2021. године и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 112-01-1482/2021-02 од 11.01.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.      Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове у Служби за правне, опште, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове због повећаног обима посла до 30.09.2022. године.

 

        - 1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - oдлука УС, 113/2017 i 95/2018 –аутентично тумачење)  и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-2347 од 21.09.2020.године

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.  Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове:

 

-          високо образовање:

-          на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање четири година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

 

 

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.  Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове:

- диплома о завршеном Економском факултету.

 

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

 

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије


ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-851

ДАНА: 19.04.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од 04.08.2021. године и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 112-01-1482/2021-02 од 11.01.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.   Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу замена  изабраног лекара, који је одсутан због обављања специјализације 

 

        - 1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - oдлука УС, 113/2017 i 95/2018 –аутентично тумачење)  и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-2347 од 21.09.2020.године

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.  Доктор медицине  изабрани лекар:

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.  Доктор медицине изабрани лекар:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

 

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологијеДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-648

ДАНА: 28.03.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од 04.08.2021. године и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

 

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.    Портир на Одељењу заштите, безбедности и здравља на раду,  замена за време привремене спречености на раду

        -  1 извршилац

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - oдлука УС, 113/2017 i 95/2018 –аутентично тумачење)  и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-2347 од 21.09.2020.године

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.      Портир:

-          Средње или основно образовање:

 

 

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1. Портир:

- диплома о завршеном средњем или основном образовању,

 

 

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити в. д. директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

 

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије


ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-426

ДАНА: 01.03.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од 04.08.2021. године и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 112-01-1482/2021-02 од 11.01.2022. године, в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.  Доктор медицине специјалиста опште медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 30.09.2022. године

        - 2 извршилаца

 

2.  Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу– у   трајању до 30.09.2022. године

        - 2 извршилац

 

3. Доктор медицине специјалиста психијатрије у Служби за специјалистичко консултативну делатност – у   трајању до 30.09.2022. године

        - 1 извршилац

 

4.   Дипломирани психолог у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце – у   трајању до 30.09.2022. године

        - 1 извршилац

 

5.      Доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – у   трајању до 30.09.2022. године

        - 1 извршилац

 

6 .  Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу – у   трајању до 30.09.2022. године

-  2 извршилацa 

 

7 .  Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за здравствену заштиту жена – у   трајању до 30.09.2022. године

-  1 извршилац 

 

8.  Референт за финансијско рачуноводствене послове на Одељењу финансијско рачуноводствених послова са здравственом информатиком  – у   трајању до 30.09.2022. године

        -  1 извршилац

 

9.  Возач у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ – у   трајању  до 30.09.2022.године

-  2 извршилаца

 

10.  Домар мајстор одржавања у Служби правне, опште, финансијско економске, техничке и друге сличне послове – у   трајању до 30.09.2022. године

        -  2 извршилацa

 

11. Спремачица у просторијама где се пружају здравственe услуге у Служби правне, опште, финансијско економске, техничке и друге сличне послове – у   трајању до 30.09.2022. године

        -  3 извршилаца

 

II.                 Оглашава се пријем у радни однос приправника за оспособљавање за самосталан рад на одређено време у трајању дo  4 месеци

 

1.      Доктор медицине

-  1 извршилац  

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1471 oд 01.07.2018. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.      ,3. Доктор медицине специјалиста:

-          Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником  о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          специјалистички испит;

-          најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

2.      Доктор медицине изабрани лекар :

-  високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

 на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

- Додатно знање , радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

4.  Дипломирани психолог  :

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

 

5. Доктор стоматологије

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-          на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Додатно знање

-          стручни испит;

-          лиценца;

најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

 

6., 7.  Медицинска сестра техничар: 

-          средње образовање, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

-          возачка дозвола Б категорије

 

8. Референт за финансијско рачуноводствене послове:

- средње образовање

 

9.      Возач у хитној медицинској помоћи:

-          средња стручна спрема, кв возач, возачка дозвола Б категорије

 

 

10.  Домар мајстор одржавања:

-          средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије

 

11.  Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

  -  основно образовање ,  возачка дозвола Б категорије

 

 

 

II. Радни однос са приправником:

1.  Доктор медицине:

-  високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

 на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1., 3.  Доктор медицине специјалиста:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

-уверење о положеном специјалистичком испиту

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

2.      Доктор медицине изабрани лекар :

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

4 .   Дипломирани психолог  :

- диплома о завршеном Филозофском факултету,

 

 

 

5.   Доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену затштиту

- диплома о завршеном Стомтолошком факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у стоматолошку комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

6, 7.   Медицинска сестра техничар : 

-          диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил медицинска сестра техничар

-          стручни испит,

-          лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

-          најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

-          возачка дозвола Б категорије

 

8. Референт за финансијско рачуноводствене послове:

- диплома о завршеном средњем образовању

 

 9. Возач у хитној медицинској помоћи:   

- диплома о школској спреми, возачка дозвола Б категорије

 

10. Домар мајстор одржавања:

- диплома о школској спреми, возачка дозвола Б категорије

 

11.  Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

-          диплома о завршеном основном образовању, возачка дозвола Б категорије

 

II. Радни однос са приправником:

1.  Доктор медицине :

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

 

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије
DOM ZDRAVLJA “DR JANOŠ HADŽI“

BAČKA TOPOLA

BROJ:01-418

DANA: 01.03.2022. godine

 

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola broj: 01-1831/16/43 od 28.01.2022. godine i nakon sprovedenog javnog oglašavanja za otuđenje pokretne stvari – vozilo Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola prikupljanjem pismenih ponuda broj: 01-277 od 10.02.2022. godine Komisija za sprovođenje licitacije Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, dana 01.03.2022. godine raspisuje:

 

 

JAVNI O G L A S

 

za otuđenje pokretne stvari – vozilo Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola prikupljanjem pismenih ponuda

 

 

 

 

1.         PREDMET OTUĐENJA

 

 Predmet otuđenja je pokretna stvar – vozilo Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, i to:

 

R.br.

Marka, tip

Broj šasije

Broj motora

Početna  cena u evrima

1.

ŠKODA SUPERB 2.0 TDI AM AG

TMBAE63T6E9032503

CFFH06075

9.417,00 EUR

 

 

2.         USLOVI OTUĐENJA 

 

Otuđenje se vrši u postupku prikupljanja pisanih zatvorenih ponuda.

Pokretna stvar – vozilo smešten u Domu zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, u Bačkoj Topoli, u ul. Svetog Stefana br. 1, i otuđuje se u postojećem „viđenom stanju“, bez prava kupca na naknadne reklamacije i može se razgledati od 14.03.2022. do 18.03.2022. godine, u terminu od 09.00 - 13.00 časova.

Konačna kupoprodajna cena pokretnih stvari biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda. 

Kupoprodajna  cena pokretnih stvari  utvrđena u visini najpovoljnije ponude  uplatiće se u dinarskoj protivrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 8 (osam)  dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Troškovi transporta pokretne stvari, kao i drugi troškovi koji proisteknu iz realizacije ugovora, padaju na teret kupca.

 

 

3. USLOVI PRIJAVLJIVANJA

 

Rok za podnošenje ponuda je 31.03.2022. godine.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa i koja uplate depozit u iznosu od 40.000,00 dinara za pokretnu stvar za koju se ponuda podnosi.

Uplata depozita vrši se na broj računa 840-242667-15 – Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola - depozit, sa pozivom na broj 418 najkasnije do 29.03.2022. godine. 

Ponuda se podnosi na obrascu.

Uredna i potpuna pismena ponuda mora da sadrži:

-           visinu ponuđene kupoprodajne cene izražene u evrima;

-           potvrdu o uplati depozita;

-           izjavu o uslovima za vraćanje depozita, sa jasnom naznakom naziva svoje poslovne banke i brojem računa na koji se može izvršiti povraćaj depozita, u slučaju da podnosilac ponude ne bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača.

Uredna i potpuna pismena ponuda mora biti potpisana i overena pečatom ukoliko se radi o pravnom licu i mora da sadrži i sve podatke o podnosiocu ponude i to:         

Za fizička lica:

-           ime i prezime;

-           adresu prebivališta;

-           kopiju lične karte;

-           kontakt telefon;

-           ako je lice preduzetnik uz ponudu se prilaže originalni izvod iz registra  privrednih subjekta ili potvrda da je preduzetnik upisan  u odgovarajući  registar, sve ne starije od 30 (trideset) dana, kao i potvrda o poreskom  identifikacionom broju. 

 Za pravna lica:

-           naziv i sedište;

-           originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno  lice, ne starije od 30 (trideset) dana 

-           kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima       račun;

-           kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju – PIB;  - ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), sa overenim  kartonom deponovanih potpisa.

 U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje  mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Obrasci se mogu preuzeti kod tehničkog sekretara u Upravnoj zgradi Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, Bačka Topola, ul. Svetog Stefana br. 1. svakog radnog dana u terminu od 07.00-13.00 časova ili dostupni su na internet strani Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola www.dzbt.co.rs, i to:

-          Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita- za pravna lica

-          Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita- za fizička  lica

-          Ponuda- za pravna lica

-          Ponuda-za fizička lica

-           Izjava

-          Izjava o uslovima za vraćanje depozita.

 

 

Ponuda se podnosi na obrascu i to isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, 24300 Bačka Topola, ul. Svetog Stefana br. 1, u zatvorenim kovertama sa naznakom: „PONUDA ZA KUPOVINU POKRETNE STVARI – VOZILA - NE OTVARATI“.

Dan predaje pošti, smatra se kao dan predaje Domu zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, pod uslovom da pošiljka stigne u Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola do dana otvaranja ponuda. 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima, ili je data opisno neće se razmatrati. 

Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola zadržava pravo da poništi postupak po Javnom oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača. Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužna da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća i ovom postupku. 

 

4. IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kuporodajne cene.

Otvaranje prispelih ponuda izvršiće se komisijski dana 04.04.2022. godine, u prostorijama Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, Bačka Topola, ul. Svetog Stefana br. 1, sa početkom u  12.00 časova.

Uslovi za sprovođenje postupka razmatranja pismenih ponuda su ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

Osnovni  kriterijum  za izbor  najpovoljnijeg ponuđača  je visina ponuđene   kuporodajne cene.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu, Komisija za sprovođenje licitacije Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos kupoprodajne cene, da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema poziva dostave novu ponudu, sa uvećanim iznosom u odnosu na prethodnu ponudu, a koje ponude će Komisija za sprovođenje licitacije Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.  Ukoliko pozvani ponuđači u roku od 3 (tri) dana ne dostave novu ponudu, odnosno ukoliko su ponuđači dostavili ponudu sa istovetnom kupoprodajnom cenom, Komisija za sprovođenje licitacije Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola zadržava pravo da po slobodnom uverenju i ceneći celishodnost pravnog posla, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač. 

U roku od 8 dana od dana donošenja odluke v.d. direktora Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola o izboru najpovoljnijeg ponuđača, učesnike oglasa Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola  će obavestiti pismeno o izboru najpovoljnije ponude. 

Najpovoljnijem ponuđaču se uplaćeni depozit zadržava do zaključenja ugovora o kupoprodaji i isti se uračunava u kupoprodajnu cenu. 

            Depozit se zadržava :

1.         Ukoliko zainteresovano lice uplati depozit, a ne podnese ponudu;

2.         Ukoliko  ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od  dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor; 

3.         Ukoliko najpovoljniji ponuđač potpiše ugovor, a ne uplati  celokupnu kupoprodajnu cenu u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora. 

 Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao  najpovoljniji, vraća u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Sve potrebne informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti na broj telefona 024/773-114, svakog radnog dana u terminu od 09.00-12.00 časova. 

 

Objavljivanje oglasa: Oglas objavljuje se na oglasnoj tabli Upravne zgrade Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Svetog Stefana 1, dana 01.03.2022. godine, na internet strani www.dzbt.co.rs i preko Informativnog centra Bačka Topola.

 

 

 

                                     KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE LICITACIJE

                        DOMA ZDRAVLJA “DR JANOŠ HADŽI“ BAČKA TOPOLA


DOM ZDRAVLJA “DR JANOŠ HADŽI“

BAČKA TOPOLA

BROJ:01-277

DANA: 10.02.2022. godine

 

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola broj: 01-1831/16/43 od 28.01.2022. godine Komisija za sprovođenje licitacije Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, dana 10.02.2022. godine raspisuje:

 

JAVNI O G L A S

 

za otuđenje pokretne stvari – vozilo Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola prikupljanjem pismenih ponuda

 

 

 

 

1.         PREDMET OTUĐENJA

 

 Predmet otuđenja je pokretna stvar – vozilo Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, i to:

 

R.br.

Marka, tip

Broj šasije

Broj motora

Početna  cena u evrima

1.

ŠKODA SUPERB 2.0 TDI AM AG

TMBAE63T6E9032503

CFFH06075

11.771 EUR

 

 

2.         USLOVI OTUĐENJA 

 

Otuđenje se vrši u postupku prikupljanja pisanih zatvorenih ponuda.

Pokretna stvar – vozilo smešten u Domu zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, u Bačkoj Topoli, u ul. Svetog Stefana br. 1, i otuđuje se u postojećem „viđenom stanju“, bez prava kupca na naknadne reklamacije i može se razgledati dana 17.02. i 18.02.2022. godine, u terminu od 09.00 - 13.00 časova.

Konačna kupoprodajna cena pokretnih stvari biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda. 

Kupoprodajna  cena pokretnih stvari  utvrđena u visini najpovoljnije ponude  uplatiće se u dinarskoj protivrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 8 (osam)  dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Troškovi transporta pokretne stvari, kao i drugi troškovi koji proisteknu iz realizacije ugovora, padaju na teret kupca.

 

 

3. USLOVI PRIJAVLJIVANJA

 

Rok za podnošenje ponuda je 23.02.2022. godine.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa i koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 dinara za pokretnu stvar za koju se ponuda podnosi.

Uplata depozita vrši se na broj računa 840-242667-15 – Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola - depozit, sa pozivom na broj 01-277 najkasnije do 21.02.2022. godine. 

Ponuda se podnosi na obrascu.

Uredna i potpuna pismena ponuda mora da sadrži:

-           visinu ponuđene kupoprodajne cene izražene u evrima;

-           potvrdu o uplati depozita;

-           izjavu o uslovima za vraćanje depozita, sa jasnom naznakom naziva svoje poslovne banke i brojem računa na koji se može izvršiti povraćaj depozita, u slučaju da podnosilac ponude ne bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača.

Uredna i potpuna pismena ponuda mora biti potpisana i overena pečatom ukoliko se radi o pravnom licu i mora da sadrži i sve podatke o podnosiocu ponude i to:         

Za fizička lica:

-           ime i prezime;

-           adresu prebivališta;

-           kopiju lične karte;

-           kontakt telefon;

-           ako je lice preduzetnik uz ponudu se prilaže originalni izvod iz registra  privrednih subjekta ili potvrda da je preduzetnik upisan  u odgovarajući  registar, sve ne starije od 30 (trideset) dana, kao i potvrda o poreskom  identifikacionom broju. 

 Za pravna lica:

-           naziv i sedište;

-           originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno  lice, ne starije od 30 (trideset) dana 

-           kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima       račun;

-           kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju – PIB;  - ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), sa overenim  kartonom deponovanih potpisa.

 U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje  mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Obrasci se mogu preuzeti kod tehničkog sekretara u Upravnoj zgradi Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, Bačka Topola, ul. Svetog Stefana br. 1. svakog radnog dana u terminu od 07.00-13.00 časova ili dostupni su na iternet strani Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola www.dzbt.co.rs, i to:

-          Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita- za pravna lica

-          Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita- za fizička  lica

-          Ponuda- za pravna lica

-          Ponuda-za fizička lica

-           Izjava

-          Izjava o uslovima za vraćanje depozita.

 

 

Ponuda se podnosi na obrascu i to isključivo preporučenom pošiljkom na adresu:

Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, 24300 Bačka Topola, ul. Svetog Stefana br. 1, u zatvorenim kovertama sa naznakom: „PONUDA ZA KUPOVINU POKRETNE STVARI – VOZILA - NE OTVARATI“.

Dan predaje pošti, smatra se kao dan predaje Domu zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, pod uslovom da pošiljka stigne u Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola do dana otvaranja ponuda. 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima, ili je data opisno neće se razmatrati. 

Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola zadržava pravo da poništi postupak po Javnom oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača. Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužna da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća i ovom postupku. 

 

4. IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kuporodajne cene.

Otvaranje prispelih ponuda izvršiće se komisijski dana 25.02.2022. godine, u prostorijama Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, Bačka Topola, ul. Svetog Stefana br. 1, sa početkom u  12.00 časova.

Uslovi za sprovođenje postupka razmatranja pismenih ponuda su ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

Osnovni  kriterijum  za izbor  najpovoljnijeg ponuđača  je visina ponuđene   kuporodajne cene.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu, Komisija za sprovođenje licitacije Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos kupoprodajne cene, da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema poziva dostave novu ponudu, sa uvećanim iznosom u odnosu na prethodnu ponudu, a koje ponude će Komisija za sprovođenje licitacije Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.  Ukoliko pozvani ponuđači u roku od 3 (tri) dana ne dostave novu ponudu, odnosno ukoliko su ponuđači dostavili ponudu sa istovetnom kupoprodajnom cenom, Komisija za sprovođenje licitacije Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola zadržava pravo da po slobodnom uverenju i ceneći celishodnost pravnog posla, izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač. 

U roku od 8 dana od dana donošenja odluke v.d. direktora Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola o izboru najpovoljnijeg ponuđača, učesnike oglasa Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola  će obavestiti pismeno o izboru najpovoljnije ponude. 

Najpovoljnijem ponuđaču se uplaćeni depozit zadržava do zaključenja ugovora o kupoprodaji i isti se uračunava u kupoprodajnu cenu. 

            Depozit se zadržava :

1.         Ukoliko zainteresovano lice uplati depozit, a ne podnese ponudu;

2.         Ukoliko  ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 dana od  dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor; 

3.         Ukoliko najpovoljniji ponuđač potpiše ugovor, a ne uplati  celokupnu kupoprodajnu cenu u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora. 

 Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao  najpovoljniji, vraća u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Sve potrebne informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti na broj telefona 024/773-114, svakog radnog dana u terminu od 09.00-12.00 časova. 

 

Objavljivanje oglasa: Oglas objavljuje se na oglasnoj tabli Upravne zgrade Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Svetog Stefana 1, dana 10.02.2022. godine, na internet strani www.dzbt.co.rs i preko Informativnog centra Bačka Topola.

 

 

 KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE LICITACIJE

DOMA ZDRAVLJA “DR JANOŠ HADŽI“ BAČKA TOPOLA


 

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-210

ДАНА: 31.01.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од 04.08.2021. годин, Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021. године и 120-01-151/2020-02 од 01.06.2021. године и сагласности Министарства здравља број: 112-01-00952/2021-02 од 23.09.2021.године i 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021., в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време  са пуним радним временом :

 

1.   Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу замена  изабраног лекара, који је одсутан због обављања специјализације 

 

        - 1 извршилац

II.

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.  Доктор медицине  изабрани лекар:

-          високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

-           на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

-          Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

III

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.  Доктор медицине изабрани лекар:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

 

IV.

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.    

ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије

                                                                                                 

O B A V E Š T E N J E

U Domu zdravlja"dr Janoš Hadži" Bačka Topola je zahvaljujući donaciji kompanije AbelaPharm iz Beograda  u okviru akcije: "Okrečimo zidove očistimo pluća"
izvršeno krečenje jednog dela Službe za zdravstvenu zaštitu dece i to savetovališta za decu i zajedničke prostorije. Najsrdačnije se zahvaljujemo na donaciji kompaniji AbelaPharm u ime korisnika zdravstvene zaštite i zaposlenih u službi koji će koristiti ove prostorije. -istakla je v.d.direktora Doma zdravlja dr med. Čila Ileš specijalista radiologije


krecenje1.jpg

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01- 130

ДАНА: 19.01.2022. године

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од 04.08.2021. године и сагласности Министарства здравља број 112-01-1482/2021-02 од 11.01.2022.године в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на неодређено  време  са пуним радним временом :

 

1.  Возач у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ –

      -  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017- oдлука УС, 113/2017 и 95/2018 –аутентично тумачење)  и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-2347 од 21.09.2020.године.

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 

1.      Возач у хитној медицинској помоћи:

-          средња стручна спрема, кв возач, возачка дозвола Б категорије

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

   1. Возач у хитној медицинској помоћи: : 

- диплома о школској спреми, возачка дозвола Б категорије

 

 

 

 

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs) и на огласној табли Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛ
Др мед. Илеш Чила, спец. радиологије


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-3725-1

DANA:04.01.2022. godine

 

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  7. – 9. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola broj 01-740 od 15.04.2019. godine  i Oglasa broj 01-3725 od 21.12.2021. godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

 

O  D  L  U  K  U

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

1. Služba za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-          na poslovima doktor medicine  izabrani lekar

 

ALMAŠI SABOLČ

 

II.                o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos doktora medicine pripravnika na određeno vreme u trajanju do 31.03.2022.

 

KLEBEČKO KORNEL

 

1.               Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

2.               Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

3.               Ova Odluka je konačna.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01- 3725 od 21.12.2021. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

 Dostaviti:                                                                 

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                            

3.       Kadrovskoj službi                                                               

4.       Arhiva

vd  D i r e k t o r:
Dr. Ileš Čila
specijalista radiologije


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2264-1

DANA:30.12.2021. godine

 

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  7. – 9. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola broj 01-740 od 15.04.2019. godine  i Oglasa broj 01-2230 od 07.09.2021. godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

 

O  D  L  U  K  U

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

 

1. Služba za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-          na poslovima doktor medicine specijalista  izabrani lekar

 

TOT IŠASEGI DR ŠANDOR

 

2. Služba za specijalističko konsultativnu delatnost u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-          na poslovima  doktor medicine specijalista psihijatrije

 

PRODANOVIĆ KOVAČEVIĆ  BRANKA

 

3. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-      na poslovima diplomiranog psihologa

 

RAKOČEVIĆ NIKOLIJA

 

4. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-          na poslovima doktor stomatologije

 

ANTONIĆ BOŽANA

 

5. Služba za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-          na poslovima medicinska sestra tehničar u ambulanti

 

 

ZAVOĐA JELENA

BOGARDI ŽOLT

6. Služba za zdravstvenu zaštitu žena u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-          na poslovima medicinska sestra tehničar u ambulanti

 

KLAJO KRISTINA

 

7. Služba za  pravne, opšte, ekonomsko finansijske i tehničke i druge slične poslove u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-          na poslovima referenta za finansijsko računovodstvene poslove

 

MARČETIĆ RADMILA

 

8. Služba za hitnu medicinsku pomoć u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-               na poslovima vozač u hitnoj medicinskoj pomoći

 

KLAŠNJA ĐORĐE

 

9. Služba za hitnu medicinsku pomoć u trajanju do 22.01.2022.godine

 

-               na poslovima vozač u hitnoj medicinskoj pomoći

 

 

ČIZOVSKI ZOLTAN

 

 

10. Služba za  pravne, opšte, ekonomsko finansijske i tehničke i druge slične poslove u trajanju do 31.03.2022.godine

 

-          na poslovima domar majstor održavanja

 

SAVIĆ MILAN

IVANČEVIĆ DANILO

 

11.  Spremačica u prostorijama u kojima se pružaju zdravstvene usluge Do   31.03.2022.godine

 

MUMLEK SNEŽANA

MAK TIMEA

ČINČAK ŽUŽANA

12.           Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

13.           Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

14.           Ova Odluka je konačna.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01- 3564 od 15.12.2021. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

                                                   

 Dostaviti:                                                                 

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                            

3.       Kadrovskoj službi                                                               

4.       Arhiva

vd  D i r e k t o r:
Dr. Ileš Čila
specijalista radiologije

O B A V E Š T E N J E

Zbog predstojećih Božićnih i Novogodišnjih praznika vakcinalni punkt u Domu zdravlja će raditi po izmenjenom radnom vremenu i to:

24.12.2021god od 11-13h
25.12.2021god neće raditi,zakazani pacijenti će biti obavešteni o novom terminu
31.12.2021god od 11-13h
01.01.,02.01. i 03.01.2022god su neradni dani,zakazani pacijenti će takođe biti obavešteni kada mogu doći.
06.01.2022god radno vreme će biti od 11-13h
07.01.2022god vakcinalni punkt neće raditi .

Covid ambulanta će raditi svaki dan,po neizmenjenom radnom vremenu,od 07-17h,po potrebi i duže.
Od 01-03.01.2022god u Domu zdravlja će raditi Služba hiitne medicinske pomoći,od 0-24h,sa pojačanim smenama i biće omogućeno  davanje  terapije u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva i Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece.
Od 04.01.2022god radimo redovno.
Srećne Božićne i Novogodišnje praznike i puno zdravlja i sreće u 2022-oj godini želimo svima.


ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-3725

ДАНА:21.12.2021. године

 

 

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-114/2021-02 од 04.08.2021. године и Инструкције о реализацији тачке 3. Кадровског плана здравствених установа  из Плана мреже здравствених установа број: 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године, 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021. године, 120-01-151/2020-02 од 01.06.2021. године i 120-01-151/2020-02 од 02.12.2021. године в.д. директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

I.                   Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време са пуним радним временом  :

 

1.  Доктор медицине специјалиста педијатрије изабрани лекар са пуним радним временом у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце до 31.03.2022. године

    -  1 извршилац  

 

2. Доктор медицине изабрани лекар са пуним радним временом у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце до 31.03.2022. године

    -  1 извршилац  

 

II.                Оглашава се пријем у радни однос приправника за оспособљавање за самосталан рад на одређено време у трајању дo  31.03.2022. године

 

1.      Доктор медицине

-  1 извршилац  

 

 

 

 

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  oд 01.07.2018. године.

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

I.                   Радни однос на одређено  време са пуним радним временом  :

 

1.      Доктор медицине специјалиста педијатрије изабрани лекар

-          Високо образовање:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

-          на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником  о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатно знање , радно искуство:

-          стручни испит;

-          лиценца;

-          специјалистички испит;

-          најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

2.  Доктор медицине  изабрани лекар:

-  високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

 на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

- Додатно знање , радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.


 

II.                Радни однос са приправником

1.  Доктор медицине:

-  високо образовање:

на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од 10. септембра 2005. године;

 на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

 

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

1.      Доктор медицине специјалиста педијатрије изабрани лекар