ДОМ ЗДРАВЉА “ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-213/1

ДАНА: 01.02.2018. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос, на одређено  време  у трајању од три месеца, са пуним радним временом:

Возач кола хитне медицинске помоћи, Служби за хитну медицинску помоћ, - повећан обим посла -

-  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова из тачке 1 овог Огласа:

- III степен стручне спреме, КВ возач са положеним испитом за возача „Б“ категорије, радно искуство једна година у струци.

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

-     диплома о завршеној  школи III степена стручне спреме,

-    доказ о положеном испиту за возача „ Б „ категорије –  возачкa дозволa

-    лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VII

 Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

 

VIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


DOM ZDRAVLJA “DR JANOŠ HADŽI“

BAČKA TOPOLA

BROJ:01-200

DANA:31.01.2018. godine

 

     Na osnovu Saglasnosti Predsednika Opštine, Opština Bačka Topola, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija broj: 344-31/2014-V od 03.04.2014. godine, člana 6. - 9. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. gl. RS“, broj: 24/12, 48/2015, 99/2015 i 42/2017) i Odluke o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini broj: 01-198 od 30.01.2018. godine, Komisija za sprovođenje licitacije dana 31.01.2018. godine donosi:

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNIOSTI U JAVNOJ SVOJINI

 

i objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

 

 

     Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Svetog Stefana 1, kao korisnik prava javne svojine na nepokretnosti, poziva sve zainteresovane na javno nadmetanje radi davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini.

     Nepokretnost u javnoj svojini izdaje se u zakup postupkom javnog nadmetanja.

     Predmet zakupa je:

     Obeleženi parking prostor u dvorištu glavne zgrade Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, ul. Svetog Stefana 1.

Parking mesto broj 1. 12,5 m2

Parking mesto broj 2. 12,5 m2

Parking mesto broj 3. 12,5 m2

 

     Predmetni parking prostor, a za koje se mora dati ponuda za sve se izdaju u zakup na vremenski period od 1 (jedne) godine.

     Početni (najniži) mesečni iznos visine zakupnine po parking mestu je: 2.000,00 dinara.

     Parking prostor se izdaje u viđenom stanju isključivo za korišćenje parking mesta.

     Javno nadmetanje će se održati dana 09.02.2018. godine sa početkom u 9.00 časova u Biblioteci Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Svetog Stefana 1.

     Zakupac je dužan da:

     Parking prostor koristi kao dobar domaćin, da obavljanjem deltnosti ne remeti rad Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, da ga održava u ispravnom satnju, te da odgovara za štetu nastalu korišćenjem za vreme trajanja Ugovora.

     Zakup se plaća mesečno do 20-tog u mesecu za prethodni mesec.

     Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica i preduzetnici koji:

-          Dostave potvrdu da nemaju dospela dugovanja prema Domu zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola- izdaje Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola;

-          Dostave prijavu za učestvovanje na adresu Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, Svetog Stefana 1 do  09.02.2018. godine do 8.00 časova sa naznakom za javno nadmetanje, koja sadrži: dokaz o uplati depozita, iznos zakupnine koja se nudi, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

-          Izjavu da će parking prostor preuzeti u viđenom stanju

-          Dostave broj računa i naziv banke radi vraćanja depozita.

     Ponuđač je dužan da kao potvrdu ozbiljnosti ponude i kao uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja uplati depozit u visini od 10% od početne cene jednog parking mesta, na račun Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola, privremeni depozit br. 840-242667-15, poziv na broj: 01-200.

          Najpovoljnijem ponuđaču se uplaćeni depozitni iznos uračunava u zakupninu, odnosno oduzima od ponuđene ukupne cene zakupa, koju je u obavezi da plaća nakon zaključenja ugovora. Ostalim učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju  se uplaćeni depozitni iznos vraća uroku od 8 (osam) radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

     Ponuđači su u obavezi da u prijavi navedu tačan broj računa i naziv banke za vraćanje depozita. Zakupodavac ne odgovara za tačnost vraćanja depozita, u slučaju da podaci o broju računa i naziv banke nisu potpuni ili tačni.

     Predmetni parking prostor se može razgledati dok je ovaj oglas otvoren, i to svakog radnog dana, u vremenu od 6.30 do 14.00 časova.

     Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a nepotpune ili neblagovremene prijave se odbacuju.

     Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup.

     Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita.

     Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

     Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 7 (sedam) radnih dana od 09.02.2018. godine zaključi Ugovor o zakupu parking prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zakljkuči Ugovor o zakupu parking prostora u datom roku, Ugovor se može zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

     Dodatne informacije- kontakt osoba, član komisije Agneš Lalović, tel. 024/773-114.

     Odluka o raspisivanju Javnog oglasa objavljuje se na oglasnoj tabli Upravne zgrade Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Svetog Stefana 1, na internet strani www.dzbt.co.rs i preko Informativnog centra Bačka Topola, s tim što će se rok za podnošenje ponuda računati od 01.02.2018. godine, tj. od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Upravne zgrade Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Svetog Stefana 1.

 

     Bačka Topola, dana 31.01.2018. godine

 

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE LICITACIJE

DOMA ZDRAVLJA “DR JANOŠ HADŽI“ BAČKA TOPOLA

 

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2865/2

DANA:11.01.2018. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2865/1 od 21.12.2017.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca sa punim radnim vremenom u  Službu za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem  

-          na poslovima akušerske sestre

 

PERUNOVIĆ MIRJANA

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2865/1 od 21.12.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi,  utvrđeno je da se na raspisani oglas prijavio dva  kandidat koji ispunjavaju uslove Oglasa i obavljen je razgovor sa rukovodiocima Službe.

Nakon gore navedenog,  Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2863/2

DANA:03.01.2018. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2863/1 od 21.12.2017.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme do 31.12.2018. godine

 

1.      Prima se u radni odnos na određeno vreme do 31.12.208. godine sa punim radnim vremenom u  Službu za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu  

      na poslovima doktora medicine – 2 izvršilaca

 

HAGATO DR TINDE

 

RADISAVLJEVIĆ DR IVA

 

2.      Sa izabranim kandidatima zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2863/1 od 21.12.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi,  utvrđeno je da se na raspisani oglas prijavio šest  kandidat koji ispunjavaju uslove Oglasa i obavljen je razgovor sa rukovodiocima Službe.

Nakon gore navedenog,  Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2864/2

DANA:03.01.2018. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2864/1 od 21.12.2017.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca sa punim radnim vremenom u  Službu za hitnu medicinsku pomoć   

-          na poslovima medicinske sestre

 

BANJAC JASMINA

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2864/1 od 21.12.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi,  utvrđeno je da se na raspisani oglas prijavio dva  kandidat koji ispunjavaju uslove Oglasa i obavljen je razgovor sa rukovodiocima Službe.

Nakon gore navedenog,  Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2862/2

DANA:03.01.2018. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2862/1 od 21.12.2017.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca sa punim radnim vremenom u  Službi hitne medicinske pomoći  

-          na poslovima vozača kola hitne medicinske pomoći

 

BOGARDI ŽOLT

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2862/1 od 21.12.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, i konstatacije da je od dva kandidata jedan dao izjavu da povlači podnetu molbu,  Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01— 2864/1

DANA: 21.12.2017. godine

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, ВД Директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време у трајању од три месеца са пуним радним временом :

 

1.      Медицинска сестра у Служби за хитну медицинску помоћ – повећани обим послова    -  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

- медицинску сестру:  завршена  средња  медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

  

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- медицинску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ"

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01—2863/1

ДАНА: 21.12.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, вд Директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  до 31.12.2018. године са пуним радним временом:

 

1.      Доктор медицине у Службу за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну  патроnажу,– због повећаног  обима посла -                                                                                                                                 -  2 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор медицине: завршен медицински факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверење о положеном стручном испиту 

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01—2865/1

ДАНА: 21.12.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, ВД Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  у трајању од три месеца са пуним радним временом:

 

1.      Акушерска  сестра у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем повећан обим посла -

     -  1 извршилац

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Акушерска  сестра:  завршена  средња  медицинска школа акушерског смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

                                               

 

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- акушерску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи акушерског  смера и  уверење о положеном стручном испиту,  лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

-    лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

 

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2862/1

DANA: 21.12.2017. godine

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, ВД Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос, на одређено  време  у трајању од три месеца, са пуним радним временом:

Возач кола хитне медицинске помоћи, Служби за хитну медицинску помоћ, - повећан обим посла -

-  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова из тачке 1 овог Огласа:

- III степен стручне спреме, КВ возач са положеним испитом за возача „Б“ категорије, радно искуство једна година у струци.

 

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

-     диплома о завршеној  школи III степена стручне спреме,

-    доказ о положеном испиту за возача „ Б „ категорије –  возачкa дозволa

-    лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VII

 Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

VIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије



DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2706

DANA:30.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-1670/1 od 20.11.2017.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos pripravnika za osposobljavanje za samostalan rad na određeno vreme u trajanju od 1 godine

 

-          Prima se u radni odnos pripravnik za osposobljavanje za samostalan rad na određeno vreme u trajanju od 1 godine   

-          na poslovima diplomiranog psihologa

 

SAVIĆ JELENA

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-1670/1 od 20.11.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđivanja  liste kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa i obavljenog razgovora sa kandidatima dana 30.11.2017. godine, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2447/4

DANA:29.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2447 od 27.10.2017.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u  Službi hitne medicinske pomoći  

-          na poslovima vozača kola hitne medicinske pomoći

 

KOSANOVIĆ MILAN

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2447 od 27.10.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđivanja  liste kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa i obavljenog razgovora sa kandidatima dana 29.11.2017. godine, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ"

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01—1670/1

ДАНА: 20.11.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. и 14. Колективног уговора код Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године,  вд Директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос приправника за оспособљавање за самосталан рад на одређено време у трајању од 1 године:

 

1.      Дипломирани психолог                                                                                                                                   -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Дипломирани психолог: завршен Филозофски факултет, одсек психологија VII1 степен стручне спреме.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- дипломирани психолог:  диплома о завршеном Филозофском факултету, одсек психологија.

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.


IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије



ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ"

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01—1670/1

ДАНА: 16.11.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. и 14. Колективног уговора код Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године,  вд Директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос приправника за оспособљавање за самосталан на одређено време у трајању од 1 године:

 

1.      Дипломирани психолог                                                                                                                                   -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Дипломирани психолог: завршен Филозофски факултет, одсек психологија VII1 степен стручне спреме.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- дипломирани психолог:  диплома о завршеном Филозофском факултету, одсек психологија.

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

  

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01 - 2614

ДАНА: 16.11.2017.


           На основу члана 23. Статута Дома здравља“Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, ВД Директор Дома здравља дана 16.11.2017.године донео је следећу:          

 

О  Д  Л  У  К  У
 

Сторнира се Оглас за пријем у радни однос број: 01-2580/1 од 14.11.2017. године.

Одлуку објавити код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2447/3

DANA:08.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2447 od 27.10.2017.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U

  

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u  Službi hitne medicinske pomoći  

-          na poslovima vozača kola hitne medicinske pomoći

 

MARIĆ ZDRAVKO

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2447 od 27.10.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđivanja je liste kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa i obavljen je razgovor sa kandidatima dana 08.11.2017. godine.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2398/1

DANA:01.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2398 od 23.10.2017.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju od dva meseca

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme u trajanju od dva meseca sa punim radnim vremenom u  Službi hitne medicinske pomoći  

-          na poslovima vozača kola hitne medicinske pomoći

 

BOGARDI ŽOLT

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2398 od 23.10.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđeno je da se na raspisani oglas prijavio jedan  kandidat koji ispunjavaju uslove Oglasa i obavljen je razgovor sa kandidatom.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01—2580/1

DANA: 14.11.2017. godine

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, Одлуке ВД  Директора Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола број: 01-2580 од 14.11.2017. године,  расписује се

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време у трајању од три месеца са пуним радним временом :

 

1.      Медицинска сестра у Служби за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патронажу

     -  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

- медицинску сестру:  завршена  средња  медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

  

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- медицинску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије



DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2447-1

DANA: 27.10.2017. godine

На основу члана 6 Колективног уговора код Дома здравља“Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола,  у складу са Кадровским планом за Дом здравља“Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 2017. годину бр. 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017. године, по прибављеној сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља бр. 112-01-1197/2017-02 од 04.10.2017. године, вд директор Дома здравља“Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос, на неодређено  време, са пуним радним временом:

Возач кола хитне медицинске помоћи                                                     -  2 извршилаца

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова из тачке I овог Огласа:

- III степен стручне спреме, КВ возач са положеним испитом за возача „Б“ категорије, радно искуство једна година у струци.

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

-     диплома о завршеној  школи III степена стручне спреме,

-    доказ о положеном испиту за возача „ Б „ категорије  возачкa дозволa

-    лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

VIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.



ВД ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, специјалиста психијатрије


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1831/16-10-3

DANA: 25.10.2017.


Na osnovu člana 132. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( “Sl.glasnik RS”  broj 107/05,72/09,88/10, 99/10,17/11, 119/12, 45/13- dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) i člana 18. , 19. i 20. Statuta  Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži” Bačka Topola , Upravni odbor Doma zdravlja  raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA “DR JANOŠ HADŽI”

BAČKA TOPOLA

 

 

Za Direktora Doma zdravlja Bačka Topola može biti imenovano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom i Statutom Doma zdravlja i to:

 

1.                  koje ima visoku školsku spremu zdravstvene struke – završen medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet i specijalistički ispit zdravstvene struke iz delatnosti Doma zdravlja ili završen ekonomski ili pravni fakultet sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta;

2.                  koje ima najmanje 5 godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite;

3.                  ako protiv njega nije pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije, odnosno ako nije pravnosnažnom sudskom odlukom  osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije Direktora Doma zdravlja;

4.                  koje ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

Direktor Doma zdravlja imenuje se na period od 4 godine, najviše dva puta uzastopno.

 

Kandidati uz prijavu na javni konkurs treba da podnesu sledeće dokaze:

 

1.                  diplomu odnosno uverenje o stručnoj spremi i položenom specijalističkom ispitu za kandidate zdravstvene struke, a za kandidate druge struke i dokaz o završenoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, sve u originalu ili overenoj fotokopiji;

2.                  potvrdu o radnom stažu u oblasti zdravstvene zaštite, u originalu;

3.                  uverenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje te funkcije, i uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da nije pravnosnažnom sudskom odlukom  osuđivan za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije Direktora Doma zdravlja, u originalu;

4.                  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, u originalu;


5.                  pismenu izjavu  iz člana 130. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Sl.glasnik RS br. 107/05,72/09,88/10, 99/10,17/11, 119/12, 45/13- dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015 ).

            Prijavu na javni konkurs podnose Upravnom odboru u roku od 15 dana računajući od dana objavljivanja на web stranici  Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola (www. dzbt.co.rs) na sledeću adresu: Dom zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, 24300 Bačka Topola, ulica Svetog Stefana br.1.  u zatvorenoj koverti sa naznakom  „ Prijava za javni konkurs – ne otvarati“ .

            Nepotpune i neblagovremene prijave Upravni odbor neće razmatrati.

 

Predsednik Upravnog odbora

Vlajić Ružica

 

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2398

DANA: 23.10.2017. godine

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос, на одређено  време  у трајању од два месеца, са пуним радним временом:

Возач кола хитне медицинске помоћи                                                     -  1 извршилац

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова из тачке I овог Огласа:

- III степен стручне спреме, КВ возач са положеним испитом за возача „Б“ категорије, радно искуство једна година у струци.

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

-     диплома о завршеној  школи III степена стручне спреме,

-    доказ о положеном испиту за возача „ Б „ категорије  возачкa дозволa

-    лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

VIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


V D  D i r e k t o r:
Leštar Kaloci dr Dora
 specijalista psihijatrije

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2063/1

DANA: 11.10.2017. godine


Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2063 od 20.09.2017.godine, VD Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

O  D  L  U  K  U

 

o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

1.      Prima se u radni odnos na određeno vreme – zamena za vreme specijalizacije iz oftalmologije Nikolić dr Slavice, sa punim radnim vremenom u Službu za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu  

-          na poslovima doktora medicine                                                                                                      

 

ZAGORAC DR SLAĐANA

 

2.      Prima se u radni odnos na određeno vreme – zamena za vreme specijalizacije iz  fizikalne medicine i rehabilitacije Dančo Tot dr Elvire, sa punim radnim vremenom u Službu za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu  

-          na poslovima doktora medicine                                                                                                      

 

KOŠA MERTA DR LEONA

 

1.      Sa izabranim kandidatima zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana    od dana donošenja ove Odluke.

2.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

3.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2063 od 20.09.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđena je lista kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa, i obavljen je razgovor sa kandidatima 02.10.2017.godine.

Nakon gore navedenog, VD Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

         Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

                                                                                                           

 Dostaviti:                                                                 

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                            

3.       Kadrovskoj službi                                                                       

4.      Arhiva

 

 V D  D i r e k t o r:
Leštar Kaloci dr Dora
 specijalista psihijatrije


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2074/1

DANA: 11.10.2017. godine

 
Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2074 od 27.09.2017.godine, VD Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

O  D  L  U  K  U

 

o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

 

1.      Prima se u radni odnos na neodređeno vreme  sa punim radnim vremenom u Službu za stomatološku zdravstvenu zaštitu  

-          na poslovima doktora stomatologije                                                                                                      

 

TOT KASA ŽANET

 

 

1. Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana      od dana donošenja ove Odluke.

2. Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

3. Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2074 od 27.09.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđena je lista kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa, i obavljen je razgovor sa kandidatima dana 09.10.2017. godine.

Nakon gore navedenog, VD Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

         Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

                                                                                                          

 Dostaviti:                                                                 

1.       Izabranom kandidatu                                               

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                             

3.       Kadrovskoj službi                                                                     

4.      Arhiva

 V D  D i r e k t o r:
Leštar Kaloci dr Dora
 specijalista psihijatrije



ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-2074

ДАНА: 27.09.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола broj: 112-01-976/2017-02 od 03.09.2017. ,  Директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време  са пуним радним временом:

 

1.      Доктор стоматологије у Службу за стоматолошку здравствену заштиту                                         -  1 извршилац

 

II

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор стоматологије: завршен медицински факултет-студије стоматологије, VII1 степен стручне спреме.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

III

 

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора стоматологије:  диплома о завршеном Медицинском факултету-студије стоматологије  и уверење о положеном стручном испиту 

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб

страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома

здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 
ВД  ДИРЕКТОР
 ДОМА ЗДРАВЉА
ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Лештар Калоци Дора, спец.психијатрије

 

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-2063

ДАНА: 20.09.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола,  i  потписаног Прогокола о сарадњи број 01.991 од 2.06.2015. године, Директор Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

 

1.      Доктор медицине у Службу за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патроnажу – замена за време специјализације                                                                                                                                                                                                                -  2 извршилаца

II

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор медицине: завршен медицински факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

Доктор медицине обавља послове из домена здравствене заштите за коју је оспособљен редовним школовањем и другим видовима едукације из области своје струке, организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осибураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика и настанка болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке укључујући и здравствено васпитање који су утврђени као правом из обавезног здравственог осигурања, обавља прегледе и дијагностику, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и ускађује мишљење и предлоге за наставак лечења осиураног лица, указује хитну медицинску помоћ.

 

III

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверење о положеном стручном испиту 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

IV

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 
                                                                                                                                                                  ВД  ДИРЕКТОР
                                                                                     ДОМА ЗДРАВЉА
ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
                                                                                             Др мед Лештар Калоци Дора, спец.психијатрије

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ"

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01—1555/1

ДАНА: 04.07.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.године,  вд Директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до добијања сагласности од Комисије за давaње сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља РС,:

 

1.      Доктор стоматологије у Службу за стоматолошку здравствену заштиту                                                                                                                                  -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор стоматологије: завршен Стоматолошки факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора стоматологије:  диплома о завршеном Стоматолошком факултету и   уверење о положеном стручном испиту 

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


 

ВД         ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Тот Жужана дипл.ецц.

 

 

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01— 1131/1

DANA: 16.05.2017. godine

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола, ВД Директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време у трајању од три месеца са пуним радним временом :

 

1.      Медицинска сестра у Служби за хитну медицинску помоћ – повећани обим послова    -  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

- медицинску сестру:  завршена  средња  медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

  

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- медицинску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 
                  

ВД         ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА
Тот Жужана дипл.ецц.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01—1063/1

ДАНА: 08.05.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола,  вд Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време   са пуним радним временом:

 

1.      Дипломирани економиста у Одељењу финансије,– замена за време привремене спречености на раду -                                                                                                                                 -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Дипломирани економиста: завршен економски факултет, VII степен стручне спреме.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- дипломиранoг економисту:  диплома о завршеном Ekonomskom факултету.  

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ВД  ДИРЕКТОР
Тот Жужана., дипл.ецц.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01—1049/1

ДАНА: 04.05.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола,  вд Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  у трајању од три месеца са пуним радним временом:

 

1.      Доктор медицине у Службу за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну  патроnажу,– због повећаног  обима посла -                                                                                                                                 -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор медицине: завршен медицински факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверење о положеном стручном испиту 

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


ВД  ДИРЕКТОР
Тот Жужана., дипл.ецц.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01—909

ДАНА: 18.04.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола,  Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  у трајању од три месеца са пуним радним временом:

 

1.      Акушерска  сестра у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем – замена за време посебне  неге детета

     -  1 извршилац

2.      Педијатријска сестра у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем – замена за време посебне  неге детета

     -  1 извршилац

3.      Возач кола хитне медицинске помоћи  у  Службу хитне медицинске помоћи                                                   -  2 извршилаца

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Акушерска  сестра:  завршена  средња  медицинска школа акушерског смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

- Педијатријска сестра: завршена  средња  медицинска школа педијатријског  смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

- Возач кола хитне медицинске помоћи: III степен стручне спреме, КВ возач са положеним испитом за возача „Ц“ категорије

                                               

 

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- акушерску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи акушерског  смера и  уверење о положеном стручном испиту,  лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

- педијатријску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи педијатријског  смера и  уверење о положеном стручном испиту, лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

-  возача кола хитне медицинске помоћи:  диплома о завршеној  школи III степена стручне спреме, -    доказ о положеном испиту за возача „ Ц „ категорије  возачкa дозволa

-    лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                   
ВД 
ДИРЕКТОР
Тот Жужана., дипл.ецц.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-648/2

DANA: 24.03.2017. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-648/1 od 17.03.2017.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom u Službu za opštu medicinu kućno lečenje,negu i polivalentnu patronažu  zamena za vreme privrmene sprečenosti za rad – održavanje trudnoće i porodiljskog odsustva

-          na poslovima medicinske sestre

 

KLEBEČKO VIVIEN

 

 

1.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana    od dana donošenja ove Odluke.

2.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

3.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja Dr Janoš Hadži” Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-648/1 od 17.03.2017. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđivanja je liste kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

         Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

 

D i r e k t o r:

Dr med Janoš Ađanski

spec.opšte medicine


 Dostaviti:                                                                 

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                        

3.       Kadrovskoj službi                                                              

4.       Arhiva

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01—648/1

DANA: 17.03.2017. godine

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време са пуним радним временом :

 

1.      Медицинска сестра у Служби за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патронажу – замена за време привремене спречености на раду – одржавање трудноће и порођајсног одсуства

     -  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

- медицинску сестру:  завршена  средња  медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

  

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- медицинску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                   
ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине

 

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01—451-1

DANA: 23.02.2017. godine

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време са пуним радним временом :

 

1.      Медицинска сестра у Служби за здравствену заштиту жена са породилиште, Одељење за здравствену заштиту жена – замена за време привремене спречености на раду - боловање

     -  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

- медицинску сестру:  завршена  средња  медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

  

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- медицинску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                  

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине
 

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-150-1

ДАНА: 19.01.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола,  Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од три месеца са пуним радним временом:

 

 

1.      Акушерска  сестра у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем

     -  2 извршилацa

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Акушерска  сестра:  завршена  средња  медицинска школа акушерског смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- акушерску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи акушерског  смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине

 

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-109

DANA: 17.01.2017. godine

 

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос, на одређено  време  у трајању од три месеца, са пуним радним временом:

Возач кола хитне медицинске помоћи                                                     -  1 извршилац

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

 

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова из тачке I овог Огласа:

- III степен стручне спреме, КВ возач са положеним испитом за возача „Ц“ категорије

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

-     диплома о завршеној  школи III степена стручне спреме,

-    доказ о положеном испиту за возача „ Ц „ категорије  возачкa дозволa

-    лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

VIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине

 

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01—66/1

ДАНА: 11.01.2017. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола,  Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

 

1.      Доктор медицине у Службу за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну  патроnажу,– због повећаног  обима посла -                                                                                                                                 -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор медицине: завршен медицински факултет, VII1 степен стручне спреме, и положен стручни испит.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора медицине:  диплома о завршеном Медицинском факултету и   уверење о положеном стручном испиту 

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

                   

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2231/4

DANA: 09.01.2017. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-2231-1 od 28.12.2016.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom u  Odeljenju interne medicine zamena za vreme privrmene sprečenosti na radu - bolovanje 

-          na poslovima medicinske sestre

 

KLEBEČKO VIVIEN

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja Dr Janoš Hadži” Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-2231-1 od 28.12.2016. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđivanja je liste kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa, izvršen je uži izbor kandidata o čemu je sačinjen zapisnik.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

D i r e k t o r:

Dr med Janoš Ađanski

spec.opšte medicine

 Dostaviti:                                                                 

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                          

3.       Kadrovskoj službi                                                                 

4.       Arhiva

 

 

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-2231-1

DANA: 28.12.2016. godine

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време са пуним радним временом :

 

1.      Медицинска сестра у Oдељењу интерне медицине – замена за време привремене спречености на раду - боловање

     -  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

- медицинску сестру:  завршена  средња  медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

  

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- медицинску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине


Na osnovu odluke Upravnog odbora Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola broj: 01-1330/12-27 od 15.06.2016. godine , Komisija za sprovođenje licitacije oglašava:

JAVNO NADMETANJE

za izdavanje u zakup na period od 5 godina od dana dobijanja saglasnosti opštine Bačka Topola, pod uslovima iz Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. gl. RS“, broj: 24/12, 48/2015, 99/2015), poslovnog prostora u zakup u ukupnoj površini od 2 m2 za postavljanje aparata za tople napitke na dve lokacije u glavnoj zgradi Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Svetog Stefana broj: 1, na kat. parc. br. 2032, k.o. Bačka Topola –grad, upisanoj u list nepokretnosti br. 766, javna svojina opštine Bačka Topola.

Poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju isključivo za postavljanje aparata za tople napitke (kaffemat) u skladu sa kućnim redom Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola.

Javno nadmetanje će se održati 17.11.2016. godine sa početkom u 10 časova u kancelariji Pravne službe.

Licitira se visina mesečnog zakupa.

Početna visina, sa kojom počinje javno nadmetanje je 2.000,00 dinara po aparatu.

Zakupac je dužan da:

-          Poslovni prostor koristi kao dobar domaćin, da obavljanjem deltnosti ne remeti rad Doma zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, da ga održava u ispravnom satnju, te da odgovara za štetu nastalu korišćenjem prostora za vreme trajanja Ugovora.

-          U prostoru sprovodi mere protivpožarne zaštite u skladu sa pozitivnim propisima, te da vodi računa o estetskom izgledu prostora.

Na ime depozita Zakupac je u obavezi da pre stupanja u posed uplati Zakupodavcu iznos u visini 3 (tri) izlicitirana neto zakupa.

Zakup se plaća mesečno do 20-tog u mesecu za prethodni mesec.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica i preduzetnici koji:

-          Dostave potvrdu da nemaju dospela dugovanja prema Domu zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola- izdaje Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola;

-          Dostave pismenu prijavu za učestvovanje na adresu Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola, Bačka Topola, Svetog Stefana 1 / sa naznakom za javno nadmetanje, sa priloženim dokazima i to:

-          potpune identifikacione podatke o podnosiocu prijave (naziv, adresa, ovlašćeno lice za zastupanje i punomoć, PIB, MB),

-          izvod iz registracije- dokaz da je registrovan za obavljanje tražene delatnosti,

-          izjavu da će prostor preuzeti u viđenom stanju,

-          overen i potpisan (svaku stranu) modela Ugovora o zakupu (koji će dobiti prilikom uplate jemstva) čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom Ugovora koji će biti potpisan sa najponovljivim ponuđačem.

Ukoliko učesnik koji da najbolju ponudu odustane od date ponude, Ugovor se može dodeliti drugorangiranom, s tim da se prvorangiranom ne vraća uplaćeno jemstvo.

Na osnovu ovlašćenja Upravnog odbora Komisija donosi odluku o dodeli ugovora o zakupu.

Dodatne informacije- kontakt osoba, član komisije Agneš Lalović, tel. 024/773-114.

 

Bačka Topola, dana 03.11. 2016. godine 


KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE LICITACIJE
DOMA ZDRAVLJA “DR JANOŠ DADŽI“ BAČKA TOPOLA

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1906-1

ДАНА: 3.11.2016. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола,  Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

 

 

1.      Акушерска  сестра у Службу за здравствену заштиту жена са породилиштем – замена за време неплаћеног одсуства

     -  1 извршилац

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Акушерска  сестра:  завршена  средња  медицинска школа акушерског смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- акушерску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи акушерског  смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине

 


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1846-1

DANA: 24.10.2016. godine

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено  време са пуним радним временом :

 

1.      Медицинска сестра у Служби за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патронажу, Здравствена амбуланта Стара Моравица – замена за време привремене спречености на раду - боловање

     -  1 извршилац

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године.

III

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

- медицинску сестру:  завршена  средња  медицинска школа општег смера, IV степен стручне спреме и    положен стручни испит

  

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- медицинску сестру:  диплома о завршеној  средњој  медицинској школи општег смера и  уверење о положеном стручном испиту

 

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 
                  

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине

 

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1489-1

ДАНА: 18.08.2016. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи  Бачка Топола,  Директор Дома здравља Др Јанош Хаџи  Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

 

1.      Доктор стоматологије у Службу за стоматолошку здравствену заштиту – због неплаћеног одсуства    -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор стоматологије: завршен медицински факултет-студије стоматологије, VII1 степен стручне спреме.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора стоматологије:  диплома о завршеном Медицинском факултету-студије стоматологије  и уверење о положеном стручном испиту 

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб

страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома

здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи  Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА “ДР ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине




DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1822

DANA:18.10.2016. godine

Na osnovu dopisa MINISTARSTVA ZDRALJA - Sektor za organizaciju zdravstvene službe broj: 500-01-1189/2016-02 od 17.10.2016. godine, Dom zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola daje sledeće:


O  B  A  V  E  Š  T  E  N  J  E



Dom zdravlja "Dr Janoš Hadži" da je zaključio Ugovor o saradnji sa CARE DIRECT D.O.O., Beograd, dana 25.05.2010. godine.

U prilogu:    1. Ugovor o saradnji
                   2.
Formular - Centralni izveštaj
                   3. Formular za majku - Radost roditeljstva

 PRILOGBUTTON.jpg


ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1489-1

ДАНА: 18.08.2016. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи  Бачка Топола,  Директор Дома здравља Др Јанош Хаџи  Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

 

1.      Доктор стоматологије у Службу за стоматолошку здравствену заштиту – због неплаћеног одсуства   -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор стоматологије: завршен медицински факултет-студије стоматологије, VII1 степен стручне спреме.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора стоматологије:  диплома о завршеном Медицинском факултету-студије стоматологије  и уверење о положеном стручном испиту 

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб

страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома

здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи  Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 
ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА
“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине



DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1489-2

DANA:31.08.2016. godine

 

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-1489-1 od 18.08.2016.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

O  D  L  U  K  U

 

 

1.      o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom u  Službu za stomatološku zdravstvenu zaštitu– zbog neplaćenog odsustva na poslovima doktora stomatologije:

 

KEŠELJ BRANKA doktor stomatologije

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja Dr Janoš Hadži” Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-1489-1 od 18.08.2016. godine.

Podneta je jedna molba i to Kešelj Branke doktora stomatologije.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

D i r e k t o r:

Dr med Janoš Ađanski

spec.opšte medicine

 

Dostaviti:                                                                  

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.       Kadrovskoj službi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4.       Arhiva

 

DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1334-4

DANA: 24.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-1334-1 od 03.08.2016.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

 

 

O  D  L  U  K  U

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom u  Službu za opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu – zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, 2 (dva) izvršilaca:  

-          na poslovima doktora medicine:

 

SLAVENSKI PETAR doktor medicine

DANILOVIĆ ZARIJA doktor medicine

 

2.      Sa izabranim kandidatima zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja Dr Janoš Hadži” Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-1334-1 od 03.08.2016. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđena je lista kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa, izvršen je uži izbor kandidata, obavljen je razgovor sa kandidatima dana 23.08.2016. godine, o čemu je sačinjen zapisnik.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.


D i r e k t o r:

Dr med Janoš Ađanski

spec.opšte medicine

 Dostaviti:                                                                  

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.       Kadrovskoj službi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.        Arhiva                                                                                   

 

ДОМ ЗДРАВЉА“ДР ЈАНОШ ХАЏИ“

БАЧКА ТОПОЛА

БРОЈ: 01-1489-1

ДАНА: 18.08.2016. године

 

На основу члана  6. – 8. Колективног уговора код Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола, у складу са Кадровским планом за Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола,  Директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом:

 

1.      Доктор стоматологије у Службу за стоматолошку здравствену заштиту – због неплаћеног одсуства    -  1 извршилац

 

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова:

- Доктор стоматологије: завршен медицински факултет-студије стоматологије, VII1 степен стручне спреме.

 

Опис посла утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола бroj 01-1449/13 oд 28.05.2013. године:

 

IV

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

- доктора стоматологије:  диплома о завршеном Медицинском факултету-студије стоматологије  и уверење о положеном стручном испиту 

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

-   лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

 

IV

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб

страници Министарства здравља РС (
www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома

здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

V

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здрављаДр Јанош Хаџи Бачка Топола.

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља Др Јанош Хаџи Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком Пријава на оглас.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.




ДИРЕКТОР
ДОМА ЗДРАВЉА ДР ЈАНОШ ХАЏИБАЧКА ТОПОЛА
Др мед Јанош Ађански, спец.опште медицине

 


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1334-3

DANA:19.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-1334-1 od 03.08.2016.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom u  Službu za    zdravstvenu zaštitu dece i školske dece – zbog povećaog obima posla   

-          na poslovima doktora medicine:

 

KOŠA MERTA LEONA doktor medicine

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-1334-1 od 03.08.2016. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđivanja je liste kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa, izvršen je uži izbor kandidata o čemu je sačinjen zapisnik.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola.

D i r e k t o r:

Dr med Janoš Ađanski  

spec.opšte medicine

 Dostaviti:                                                                  

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                       

3.       Kadrovskoj službi                                                                 

4.       Arhiva


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1296/4

DANA: 08.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-1296-1 od 29.07.2016.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom u  Službu za    opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu – zamena za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta 

-          na poslovima doktora medicine:

 

HALGATO TINDE doktor medicine

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja Dr Janoš Hadži” Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-1296-1 od 29.07.2016. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđivanja je liste kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa, izvršen je uži izbor kandidata o čemu je sačinjen zapisnik.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

D i r e k t o r:

Dr med Janoš Ađanski   

spec.opšte medicine

 Dostaviti:                                                                 

1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                      

3.       Kadrovskoj službi                                                                 

4.       Arhiva

 


DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-1237/4

DANA: 08.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-1237-1 od 20.07.2016.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U

 

 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom u  Službu za    opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu – zamena za vreme specijalizacije 

-          na poslovima doktora medicine:

 

ANA-MARIJA MILOŠEVIĆ doktor medicine

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja Dr Janoš Hadži” Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-1237-1 od 20.07.2016. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđivanja je liste kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa, izvršen je uži izbor kandidata o čemu je sačinjen zapisnik.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

D i r e k t o r:

Dr med Janoš Ađanski     

spec.opšte medicine

 Dostaviti:                                                                 


1.       Izabranom kandidatu                                              

2.       Web stranica Doma zdravlja                                                                      

3.       Kadrovskoj službi                                                                 

            4.       Arhiva





DOM ZDRAVLJA "DR JANOŠ HADŽI"

BAČKA TOPOLA

BROJ: 01-938/4

DANA: 22.06.2016. godine

 

Na osnovu člana 23. Statuta  Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola,  člana  6. – 9. Kolektivnog ugovora kod Doma zdravlja i Oglasa broj 01-938-1 od 08.06.2016.godine, Direktor Doma zdravlja doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U


 

I.                   o izboru kandidata po Oglasu za prijem u radni odnos na određeno vreme

 

-          Prima se u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom u  Službu za    opštu medicinu, kućno lečenje i negu i polivalentnu patronažu – zbog povećanog obima poslova 

-          na poslovima doktora medicine:

 

MAJLAT MILANOV NATAŠA doktor medicine

 

2.      Sa izabranim kandidatom zasnovaće se radni odnos Ugovorom o radu u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

3.      Odluku objaviti na web stranici Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.

4.      Ova Odluka je konačna.

O b r a z l o ž e n j e

 

Direktor Doma zdravlja Dr Janoš Hadži” Bačka Topola  raspisao je  Oglas broj 01-938-1 od 08.06.2016. godine.

Nakon razmatranja podnetih molbi, utvrđivanja je liste kandidata koji ispunjavaju uslove Oglasa, izvršen je uži izbor kandidata o čemu je sačinjen zapisnik.

Nakon gore navedenog, Direktor je doneo Odluku kao u dispozitivu.

Svaki učesnik oglasa ima pravo uvida u prijavu kandidata i u drugu dokumentaciju u vezi sprovedenog postupka po objavljenom oglasu u Odeljenju za pravne i opšte poslove Doma zdravlja Dr Janoš Hadži Bačka Topola.


D i r e k t o r:

 Dr med Janoš Ađanski        

spec.opšte medicine