Broj:   01- 2150

Dana: 13.06.2012. godine

Na sednici Upravnog odbora Doma zdravlja „Dr Janoš Hadži“ Bačka Topola od 13.06.2012.godine potvrđena je misija i vizija Doma zdravlja:

 

M  I  S  I  J  A

 

Dom zdravlja Bačka Topola je zdravstvena ustanova koja nastoji pružati kompletnu i blagovremenu zdravstvenu zaštitu na primarnom i specijalističko-konsultativnom nivou, realizujući aktivnosti preventive, prosvećivanja, kurative i rehabilitacije, zadovoljavajući tako potrebe stanovništva opštine Bačka Topola pa i šire.

Specifična organizaciona struktura sa apotekom i vanbolničkom porodilištem sa stacionarom u sastavu, uz veliku koncentraciju visoko obrazovanih kadrova obezbeđuju usluge koje su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primenjive u okviru vlastitih mogućnosti i društveno-ekonomskog konteksta.

  

V  I  Z  I  J  A

 

Naša Vizija je zdrava i sa zdravstvenim uslugama zadovoljna lokalna zajednica. Želimo da postanemo kompetentna, uvažena i poslovno uspešna zdravstvena ustanova među najboljima u zemlji, sa prepoznatljivim vrednostima i materijalno zbrinutim kolektivom.

На основу члана 30.  Закона о коморама здравствених радника ( Сл гласник РС бр. 107/05 ) а ради унапређивања професионалног и стручног обављања послова и професионалног и   етичког понашања запослених  здравствених радника и сарадника Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Управни одбор Дома здравља на седници од  10.10.2012. године донео је:

 

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС

ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЈАНОШ ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА

 

 

Увод

            Овим кодексом утврђује се  етичка начела у обављању професионалних дужности здравствених радника и сарадника Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола према пацијентима као и међусобни односи запослених Дома здравља.

 

Опште одредбе

            У обављању професионалних дужности, у односу према пацијентима као и међусобним односима запослених Дома здравља  запослени здравствени радници и сарадници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола дужни су да се придржавају етичких начела који утврђује:

-          Кодекс професионалне етике лекарске коморе Србије ( Сл.гласник РС бр. 121/2007) – за лекаре Дома здравља, чланове Лекарске коморе;

-          Етички кодекс Комoре медцинских сестара и здравствених техничара ( Сл.гласник РС бр. 67/2007) – за медицинске сестре и техничаре, чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара;

-          Етички кодекс доктора стоматологије ( Сл гласник РС бр. 14/2008 ) – за докторе стоматологије;

-          Етички кодекс фармацеута Србије ( Сл.гласник РС бр. 6/2007 ) – за дипломиране фармацеуте;

-          Етички кодекс биохемичара ( Сл.гласник РС бр. 106/2006 ) – за дипломиране биохемичаре;

-          Пословни кодекс Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола усвојен на седници Управног одбора – за запослене Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола;

 

 

Прелазне и завршне одредбе

            Ради стварања услова за спровођење  Етичког кодекса  у складу са обавезношћу његових одредаба сви здравствени радници и сарадници дужни су да се упознају са начелима садржаним у Етичком кодексу и да их се придржавају при вршењу професионалних дужности.

            У случају повреде овог Кодекса предузеће се мере предвиђене актима надлежне Коморе и актима Дома здравља.

            Овај Кодекс објављује се на огласној табли Дома здравља“Др Јанош Хаджи“ Бачка Топола.


O NAMA

Prvog februara 1948. godine doneto je prvo zakonsko rešenje o zdravstvu: osnovana je Opšta državna zdravstvena služba, koja se finansirala iz opštinskih, odnosno sreskih fondova, a objedinila je sve delatnosti u srodstvu. Prvog novembra 1952. godine osnovan je u Bačkoj Topoli Dom zdravlja, a seoske «sektroske ambulante» pretvorile su se u zdravstvene stanice. Prvog novembra 1963. godine dobija naziv Dom narodnog zdravlja, a od prvog januara 1974. godine Dom zdravlja «Dr Janoš Hadži» Bačka Topola.

Počev od šestog juna 2002. godine Skupština opštine Bačka Topola preuzela je osnivačka prava nad Domom zdravlja.

Dom zdravlja «Dr Janoš Hadži»Bačka Topola obezbeđuje zdravstvenu zaštitu na podružju Opštine Bačka Topola koja se prostire na površini od 596 km2 sa gustinom naseljenosti od 64,1 stanovnika na km2  sa    ukupno 38245 stanovnika, i   23 naseljena mesta.

Dom zdravlja «Dr Janoš Hadži» Bačka Topola je zdravstvena ustanova koja nastoji pružati kompletnu i blagovremenu zdravstvenu zaštitu na primarnom i specijalističko-konsultativnom nivou, realizujući aktivnosti preventive, prosvećivanja, kurative i rehabilitacije, zadovoljavajući tako potrebe stanovništva opštine Bačka Topola pa i šire. Specifična organizaciona struktura sa apotekom i porodilištem – stacionarom. Uz veliku koncentraciju visoko obrazovanih kadrova obezbeđuje usluge koje su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primennjive u okviru   vlastitih mogućnosti i društveno-ekonomskog konteksta.

Vodeći principi Dom zdravlja «Dr Janoš Hadži» Bačka Topola:

Kvalitet rada - težimo da posao obavljamo kvalitetno i da kvalitet povećamo kroz proveru rezultata;

Korektni međuljudski odnosi - verujemo da zaposleni treba da podržavaju jedni druge kako na profesionalnom tako i na ljudskom planu. Važna nam je dobra radna atmosfera i razvijanje kapaciteta  za nenasilnu komunikaciju i konstruktivno rešavanje sukoba;

Profesionalizam - u svom radu se rukovodimo prvenstveno stručnim i naučnim kriterijumima i preuzimamo punu odgovornost za rezultate sopstvenog rada;

Kontinuirano učenje i profesionalno usavršavanje -  prihvatamo koncept učenja u toku celokupnog radnog veka i težimo kontinuiranom individualnom rastu i razvoju;

Poslovna etičnost - vodimo računa o bezbednosti podataka koji se odnose na pojedince i škole, a do kojih dolazimo u istraživanju, i odgovorni smo u odnosu na korišćenje rezultata našeg rada;

Sinergija, timski rad - mi znamo da zajednička rešenja znače mnogo više nego zbir pojedinačnih. Znamo da se do kvalitetnog, brzog i delotvornog rešenja najsiguranije dolazi kroz timski rad;

Poverenje - verujemo u stručne i ljudske kvalitete naših zaposlenih.

 

Dom zdravlja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou koja obuhvata:

-         zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje, rehabilitaciju bolesnih i povređenih;

-         preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacije stanovništva izloženih povećanom riziku oboljenja i ostalih stanovnika, u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite;

-         zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja;

-         sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih bolesti;

-         sprečavnaje, otkrivanje i lečenje bolesti usta i zuba;

-         patronaćne posete, lečenje i rehabilitaciju u kući

-         sprečavnaje i rano otkrivanje bolesti, zdravstvenu negu i rehabilitacijuza lica smeštena u ustanove socijalnog staranja;

-         hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz;

-         farmaceutsku zdravstvenu zaštitu;

-         rehabilitaciju dece i omladine sa smetnjama u telesnom i duševnom razvoju;

-         zaštitu mentalnog zdravlja;

-         palijativno zbrinjavanje;

-         druge poslove utvrđene Zakonom.

U obavljanju zdravstvene delatnosti u Domu zdravlja obezbeđuje se:

1.      preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika

2.      hitna medicinska pomoć

3.      zdravstvena zaštita odraslih - opšta medicina

4.      kućno lečenje i zdravstvena nega

5.      polivalentna patronaža

6.      zdravstvena zaštita žena

7.      zdravstvena zaštita dece i školske dece

8.      stomatološka zdravstvena zaštita

9.      zdravstvena zaštita zaposlenih - medicina rada

10.  laboratorijska dijagnostika

11.  radiološkaka dijagnostika

12.  ultrazvučna dijagnostika

13.  pneumoftiziološka zdravstvena zaštita

14.  zaštita mentalnog zdravlja - psihijatrija

15.  interna medicina

16.  oftalmologija

17.  otorinolaringologija

18.  fiziklana medicina i rehabilitacija

19.  farmaceutska zdravstvena zaštita - apoteka

20.  stanionar – porodilište

Zdravstene delatnosti iz stava 1. take 9, 11, 13,  14, 16, 17, 18, i 20. ovog člana Dom zdravlja pruža i stanovništvu Opštine Mali Iđoš.