Stanje žiro računa

Finansijski Izvestaji

Finansijski Plan

Informator o radu

Završni računi

Podaci o organizaciji i rukovodstvo

Podaci o izabranim lekarima

Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi

Plan rada

Zalihe lekova i medicinsko - potrošnog materijala  

Pravilnik - uzbunjivanje

Pravilnik o kriterijuma i postupku za uvećanje plate zaposlenima u Domu zdravlja "Dr Janoš Hadži"

Pravilnik o medicinsko-tehnickim pomagalima

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Strateški plan Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola za period 2019 - 2023

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola

Obaveštenje zaposlenima Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola o postupanju u slučaju postojanja sumnje u pogledu sukoba interesa ili prihvatanja poklona ili usluge kao i u slučaju postojanja sumnje na korupciju

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na solidarnu pomoć zaposlenih u Domu zdravlja "Dr Janoš Hadži" Bačka Topola 

Pravilnik o nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje